Urodziłem się w Buczaczu dnia 5 czerwca 1899 r., jako syn Zofii z Schuttów i Franciszka Zycha, dyrektora gimnazjum.

Do szkoły powszechnej uczęszczałem w Buczaczu w latach 1905/1909, a do szkół średnich w łatach 1909/1915 w Buczaczu, w latach zaś 1915-1917 w Zakopanem, gdzie też dnia 15 czerwca 1917 r. otrzymałem świadectwo dojrzałości.

Po jednorocznej przerwie, spowodowanej chorobą, w październiku 1918 r. zostałem przyjęty na Politechnikę Lwowską, początkowo na Wydział Inżynierji Lądowej i Wodnej (1918–1920), później zaś (1920–1923) na Wydział Inżynierji Mierniczej. Studia na Politechnice były przerywane działaniami wojennymi, w których brałem udział (z przerwami) w czasie pomiędzy 1.XI.1918 a 17.VII.1921. Posiadam stopień porucznika służby pomocniczej (administracyjno-kancelaryjnej).

Z wiosną r. 1924 zostałem przyjęty na Wydział filozoficzny Uniw[ersytetu] we Lwowie, gdzie też dnia 30 maja 1927 r. uzyskałem promocję na doktora filozofii (w zakresie geologii i paleontologii) na podstawie rozprawy «OLD-RED PODOLSKI». Dnia 9 lutego 1938 r., uchwałą Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu we Lwowie, zatwierdzoną przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, zostałem habilitowany jako docent paleozologii.

Pracę naukową rozpocząłem w r. 1924. Początkowo zająłem się zbadaniem geologicznej budowy Podola, następnie zaś specjalizowałem się w kierunku paleozoologii na podstawie kręgowców kopalnych, znalezionych w warstwach sylursko-dewońskich Podola. W związku z tym wyjeżdżałem na studia naukowe do Szwecji, Norwegii i Niemiec (marzec 1934–stycznia 1935).

Pracę pedagogiczną rozpocząłem w r. 1926 w charakterze asystenta przy katedrze paleontologii Uniwersytetu Lwowskiego, na tym stanowisku pozostawałem bez przerwy do dnia 5 października 1939, początkowo w VIII stopniu płacy, a od 1 stycznia 1939 w VI stopniu płacy. Obecnie pełnię funkcje kierownika katedry paleontologii.

Za pracę naukową otrzymałem:

1. tytuł członka Komisji Fizjigraficznej Polskiej Akademii Umiej[ętności].

2. nagrodę im. Krzemieniewskich we Lwowie.

3. dyplom «Riddare i Svenska Vasa-0rden första Klassen».

Należę do następujących towarzystw naukowych:

Towarzystwo biologiczne we Lwowie;

Tow[arzystwo] Przyrodników im. Kopernika we Lwowie oraz

Towarzystwo Geologiczne w Krakowie (oddział we Lwowie).

D[okto]r Władysław Zych, Kierownik Katedry Paleontologii

[grudnia 1939 r.]