КЕРІВНИК АРХІВУ

Публікації:

1. Герун В. Іван Наумович та товариство “Просвіта”: дискусії над просвітницьким проектом в Галичині (1868–1874) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 46. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 89–115.

2. Герун В. Між Римом та Петербургом: Іван Наумович та церковно-релігійне питання у Галичині (1884-1885 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. – Вип. 12. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 237-253.

3. Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1850-х – на початку 1860-х років // Схід, № 7 (114), листопад-грудень 2011, С. 94-99.

4. Герун В. І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870-поч.1880-их рр.) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 99-102.

5. Герун В. “Просвітництво Русі”: культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1870-их – на початку 1880-их рр. // Тези доповіді на історико-бібліогафічному семінарі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

6. Герун В. Галицька політика та “руський сепаратизм”: громадсько-політична діяльність Івана Наумовича у 1860-ті рр. // Гілея. Збірник наукових праць – Вип. 60. – Київ, 2012. – С. 27-34.

7. Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у Російській імперії у 1880-их рр. // Схід, № 2 (116), березень-квітень 2012, С. 90-95.

8. Герун В. Іван Наумович та галицькі євреї // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 607-609. – Чернівці: Чернівецький національний університет. – С. 29-35.

9. Герун В. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича (1826-1891 рр.): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 21 с.

СЕКТОР КОРИСТУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ

Хланта Галина Михайлівна
діловод Архіву

Магістр історії за спеціалізацією “Світова історія: минуле та виклики сучасності”  Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові зацікавлення: історія релігії.

e-mail: Halyna.Khlanta@lnu.edu.ua

Facebook

Instagram

 

Публікації:

1. Хланта Г. Реакція Риму на 28-е правило IV Вселенського собору / Галина Хланта. // Збірник матеріалів студентсько-аспірантської наукової конференції. – Львів, 2017. – С. 84–87.

2. Хланта Г. Римська кафедра: від заснування до кінця V ст. / Галина Хланта. // Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. –2018. – С. 122–125.

3. Хланта Г. “Енотікон” – послання для об’єдання чи нове розділення? / Галина Хланта. // Збірник матеріалів наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю. – 2018. – С. 76-78.

 

 

 

Поліщак Олег Васильович
архіваріус Архіву

Бакалавр історії. Студент історичного факультету спеціальності “Історія та археологія” Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукові зацікавлення: традиційна календарно-побутова обрядовість українців Надсяння; боністика.

E-mail: olehpolishchak7@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР ФОРМУВАННЯ АРХІВНИХ ФОНДІВ

 

 

Костишин Ярослав Володимирович
архіваріус Архіву
Магістр історії, аспірант історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові зацікавлення: міжвоєнна історія Львова, економічна злочинність, право Польської Республіки.

E-mail: jaroslav.costishin@gmail.com

 

Публікації:

1. Костишин Я. Фінансові злочини в міжвоєнному Львові (19198-1939)/ Ярослав Костишин // Феномен Європи: від традиційного до сучасного: збірник матеріалів студентсько-аспірантської наукової конференції (Львівський університет імені Івана Франка, Львів, 10-11 листопада 2017 р.)– Львів. – С. 175-179.

2. Костишин Я. Фінансові злочини в міжвоєнному Львові (19198-1939) (за матеріалами місцевої преси)/ Ярослав Костишин // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали VII Краєзнавчої конференції (13 березня 2020 р.) – 2021– С. 15-183

 

 

 

 

 

 

Мельникович Руслан Ігорович
архіваріус Архіву

Магістр історії та археології за спеціалізацією “Світова історія: минуле та виклики сучасності” Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові зацікавлення: історія єврейської спільноти у Візантії; міжінституційні та особисті взаємини константинопольських патріархів та римських пап у друг. пол. ІХ ст.

E-mail: ruslan.melnikovic@gmail.com

 

 

 

 

adxxwbmgce0

 

Сідун Олена Борисівна
архіваріус Архіву

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР ІНІЦІАТИВНОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ

 

adxxwbmgce0
Савчук Анна Юріївна
архіваріус Архіву

Бакалавр історії. Студентка історичного факультету спеціальності “Середня освіта”, спеціалізації “Історія” Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові зацікавлення: історія міжвоєнного періоду, радянська дитяча та підліткова преса, гендерна історія.

E-mail: savchuk.anna.00@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adxxwbmgce0

Молодецька Марія Русланівна
архіваріус Архіву

Бакалавр історії, магістр за спеціальністю “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові зацікавлення: латинська музична палеографія, історія Львівського університету другої половини ХХ ст, теорія і методика архівознавства.

E-mail: mari.molodetska@gmail.com

Facebook

Instagram

 

Публікації: 

Молодецька М. Кодикологічний та палеографічний аналіз фрагментів рукописів музики Григоріанського хоралу (на матеріалах Центрального державного історичного архіву, м. Львів) / Марія Молодецька. // Збірник матеріалів наукового семінару Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами. – 2018. – С. 38-41.
Молодецька М. “Пам’ятний нотес”: формування приватного архіву кристалохіміком Петром-Богданом Крип’якевичем. – зб. студ. наук. праць: Культурно-мистецькі ескізи. – 2020. – Випуск 2. – С.18-23