Urodziełem się dnia 10 stycznia 1905 r. w Dobrowódce pow[iatu] Kołomyjskiego. Do gimnazjum uczęszczałem w Kołomyi, Przemyślu i Lwowie w l[atach] 1918/19–1925/26. Egzamin dojrzałości złożyłem we Lwowie w maju 1926 r. W roku 1926/27 studiowałem matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W l[atach] 1927/28–1932/33 studiowałem fizykę na Wydziałe Ogólnym Politechniki Lwowskiej, gdzie złożyłem egzamin dyplomowy w czerwcu 1933 r.

W ostatnich latach studiów pracowałem w Zakładzie Fizyki Teoretycznej P[olitechniki] Lw[owskiej] Prof[esora] D[okto]ra W[ojciecha] Rubinowicza, gdzie wykonałem prace:

1) Zeemaneffekt der Quadrupollinien nach der Diracschen Theorie des Elektrons.

2) Verwandlungseffect der Quadrupollinien.

3) Über die magnetische Dipolstrahlung.

4) Über die Dispersion des Lichtes in der Umgebung der magnetischen Dipollinien.

W roku 1933/34 pełniłem obowiązki asystenta przy Katedrze Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu J[ana] K[aziemierza] Prof[esora] D[okto]ra S[zczepana] Szczeniowskiego. Wykonałem tam prace:

5) Über den Einfluss des magnetischen Feldes auf den Comptoneffekt.

6) Die Intensitäten der «erzwungenen» Dipollinien.

7) Über die Summenregeln in «erzwungenen», normalen Dipolmultipletts.

W styczniu 1935 r. złożyłem egzamin doktorski na Wydziałe Matematyczno-Przyrodniczym U[niwersytetu] J[ana] K[aziemierza].

Od stycznia 1935 r. do pażdziernika 1935 r. pracowałem w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu J[ózefa] P[iłsudskiego] w Warszawie. Celem m[oj]ego pobytu w Zakładzie Prof[esora] D[okto]ra S[tefana] Pieńkowskiego było zapoznanie się z metodami prac doświadczalnych zwłaszcza w dziedzinie spektroskopii.

Po otrzymaniu zagranicznego stypendium z Funduszu Kultury Narodowej wyjechałem do Lipska, gdzie studiowałem w Prof[esora] D[okto]ra W[ernera] Heisenberga. Rozpocząłem tam pracę o załeżności sił w jądrze od spinu. Po powrocie z Lipsku pracowałem jako stypendysta Funduszu Kultury Narogowej w Zakładzie Prof[esora] D[okto]ra S[zczepana] Szczeniowskiego w Wilnie.

Dr. Bazyli Milianczyk

We Lwowie, dnia 19 pażdziernika 1937 r.