Urodziłem się dn[ia] 29 stycznia 1906 we Lwowie. Pochodzę z rodziny urzędniczej. W r. 1912 wstąpiłem do szkoły powszechnej im. T. Kościuszki we Lwowie, którą ukończyłem w r. 1916. Następnie zapisałem się do państwowego gimnazjum VIII we Lwowie, które ukończyłem w r. 1925, złożywszy tamże egzamin dojrzałości w dn[iu]10 czerwca tego roku. W jesieni r. 1925 zapisałem się na wydział prawniczy Uniwersytetu Lwowskiego a w r. 1926 przeniosłem się na wydział humanistyczny tejże uczelni, gdzie studiowałem arabistykę i semitologię z dość dużym sukcesem, bo otrzymałem nagrodę państwową za jędną z mych prac seminaryjnych i otrzymałem nominację na zastępcę asystenta, które to stanowisko zajmowałem w latach 1927-1929.

W r. 1929/30 byłem stypendystą Funduszu Kultury Naukowej (Stypendium krajowe). Studia uniwersyteckie ukończyłem w r. 1931, uzyskawszy dyplom doktora filozofii (promocja w dniu 6 lipca 1931). Następnie byłem w r. 1931/32 st[arszym] asystentem woluntariuszem przy Zakładzie Bliskiego Wschodu Uniwersytetu Lwowskiego. W r. 1932 uzyskałem stypendium zagraniczne Funduszu Kultury Narodowej na studia we Francji, gdzie studiowałem w College de France i na Sorbonie pod kierunkiem prof[esorów] Massignona, Marcais i Gaudęfroy-Demombynes aż do r. 1934. W międzyczasie odbyłem wyprawę naukową do Afryki Północnej, do Mzabu, gdzie interesowałem się sektą ibadycką i zebrałem cały szereg cennych rękopisów arabskich. W Afryce północnej byłem zresztą już uprzednio w r. 1928. Po powrocie z Francji zostałem mianowany st[arszym] asystentem przy katedrze historii starożytnej Uniwersytetu Lwowskiego, a wkrótce potem lektorem j[ęzyka] arabskiego przy tejże uczelni, które to stanowisko piastuję do chwili obecnej (ostatnio przemianovany na st[arszego] wykładowcę).

[1940 r.]