Urodziłem się 30 czerwca 1894 r. w Kozówce (pow[iat] Brzeżany, woj[ewodstwo] Tarnopolskie). Szkoły początkowe ukończyłem we Lwowie, tam też uczęszczałem do gimnazjum V i VIII, gdzie 17 czerwca 1913 r. złożyłem egzamin dojrzałośći. Studia uniwersyteckie odbywałem na Wydziałe filozoficznym Uniwersytetu Jana Kaziemierza we Lwowie w latach 1913–1914 do 1917–1918 z przerwą roczną na służbę w wojsku austrjackim, w czasie której bylem ranny w bitwie na przełączy Dukielskiej 20 marca 1915 r. Na Uniwersytecie pracowałem w Seminariach Prof[esora] Finkla, Balzera, Dembińskiego (historia) i Romera (geografia). Na potstawie dysertacji p[od]t[ytułem] «Poselstwo Lwa Sapiehy do Moskwy 1600 r.» uzyskalem 31 maja 1918 r. stopień doktora filozofii. Równocześnie byłem stypendystą w Bibliotece Zakladu Narodowego im. Ossolińskich (1913–1914, 1916–1918).

26 lutego 1919 r. otrzymałęm posadę niеegraminowanego zastępcy nauczycieła w gimnazjum VII-em we Lwowie i pozostawałem na niej do 4 czerwca tegoż roku, po czym przeniosłem się do prywatnego gimnazjum w Borysławiu, gdzie uczyłem do 31 sierpnia 1920 r. Od lipca tegoż roku sprawowałem funkcje asystenta Archiwum Państwowego we Lwowe, a 1-go września 1922 powołany zostałem na stanowisko bibliotekarza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 1-go stycznia 1927 r. mianowany zostałem kustoszem tegoż Zakładu, którą to godność piastuję do dnia dzisiejszego. Od r. 1930 do 1939 jestem delegatem Komitetu Zarządzającego w Wydawnictwie Zakładu Ossolińskich. W r. 1928 bawiłem przez 3 miesiące na studiach naukowych we Wiedniu z zasiłku Wydziału Nauki Ministerstwa Wyznań Religinych i Oświecenia Publicznego.

W r. 1932 habilitowałem się na Uniwersytecie lwowskim z historii polskiej nowożytnej ze specjalnym uwzględnieniem Europy Wschodniej na podstawie pracy «Wojna o Smoleńsk» (Lwów 1932 r.)

Od r. 1936/7 wykładam na Studium Dyplomatycznym Uniwersytetu Jana Kaziemierza «Historię polityki mocarstwowej Polski XV–XVII w.»

Poza tym jestem członkiem Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół średnich.

Poza tym brałem udział w pracach organizacyjno-naukowych jako sekretarz Polskiego Towarzystwa Historycznego w latach 1925 do 1929, 1934 do 1937, wiceprezes Oddziału lwowskiego 1936/37, sekretarz generalny Zjazdów Historików Polskich w Poznaniu 1925 r., w Warszawie 1930 r. i w Wilnie 1935 r. oraz I Zjazdu Bibliotekarzy Polskich we Lwowie 1928 r. W r. 1933 brałem udział w Kongresie Międzynarodowym w Warszawie. W r. 1937 brałem udział w Konferencji Historyków Bałtyckich w Rydze, gdzie wygłosiłem referat i zarazem pracowałem w archiwach.

Za prace naukowe otrzymałem w roku 1927 godność członka Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności, a w roku 1929 członka przybranego Towarzystwa Naukowego we Lwowie.

W latach 1920/22 i 1924/34 uczyłem historii w gimnazjum żeńskim im. A. Mickiewicza, Olgi z Filippich Żychowiczowej i w gimnazjum męskim im. H. Jordana we Lwowie. W latach 1933/36 pełniłem obowiązki wykładowcy na Wyższym Kursie Nauczycielskim.

[grudnia 1939 r.]