Urodziłem się w Maszkienicach, w woj[ewódstwie] Krakowskim, 16.VIIІ.1875. Po skończeniu szkoły powszechnej uczęszczałem do gimazjum w Bochni 1886–1894. Studja uniwersyteckie odbyłem w Krakowie 1894–1900; studjowałem historję polityczną i społeczną, historję sztuki i prawa, geografję i ekonomję. Po uzyskaniu stopnia doktora filozofji byłem asystentem Seminarjum Historicznego, a następnie praktykantem Biblioteki Jagiellońskiej. W tym czasie byłem na studjach naukowych w Lipsku, Monachium, Genui i Rzymie. Po powrocie z zagranicy zostałem adjunktem Archiwum Krajowego w Krakowie. W r. 1903 ożeniłem się. W r. 1905 habilitowałem się do historji gospodarczej na podstawie rozprawy «Sudja nad osadnict[w]em Małopolski», część I. Po wydrukowaniu szeregu rozpraw i pracy «Galicja», t[om] I i II, Lwów 1908–1910, zostałem zamianowany profesorem historji gospodarczej polskiej i powszechnej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1909), gdzie pozostałem do kwietnia 1919, poczem przeniosłem się do Warszawy na Katedrę w Uniwersytecie, zajmując się równocześnie organizacją administracji robotnictwa w Ministerstwie rolnictwa i reform rolnych. Po 2 latach opuściłem Warszawę i przyjąłem Katedrę historji społecznej w Uniwersytecie Lwowskim, gdzie oddałem się zorganizowaniu zakładu i kierowaniu pracami naukowymi uczniów. Ubocznie na krótki czas przyjąłem obowiązki Prezesa Banku Rolnego i przez 6 lat byłem Kierownikiem Wydziału ekonomiki gospodarstw małych w P[aństwowym] Instytucie gospodarstwa wiejskiego w Puławach, który Wydział zorganizowany przeze mnie dotąd pracyje na tych samych podstawach. Pozatem brałem udział w pracach P[olskiej] Akademii Umiejętności i Pol[skiego] Tow[arzystwa] Historycznego, oraz Tow[arzystwa] Naukowego we Lwowie..