Urodziłem się 2 maja 1915 r. w Warszawie. Ojciec mój był przemysłowcem. Jako działacz komunistyczny był kilkakrotnie więziony przez władze carskiej Rosji i przez władze okupacyjne niemieckie w czasie wielkiej wojny. Ostatnie lata swego życia spędził w Moskwie na usługach Rządu Sowieckiego i tamże zmarł w roku 1927. W 1924 r. wstąpiłem do gimnazjum w Warszawie, które ukończyłem w roku 1932. W tym samym roku wstąpiłem na wydział matematyczno-przyrodniczy (specjalność fizykę) Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyłem uniwersytet jako magister w roku 1938. Pracę dyplomową robiłem z fizyki teoretycnej z nowych teoryj światła. Przez rok akademicki 1938/9 pracowałem jako wolontarjusz w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przez pierwsze półrocze pracowałem z Doc[entem] M[yronem] Mathissonem nad nową mechaniką układów materialnych, drugie zaś półrocze poświeciłem pracy nad teorją mezotronu u Prof[esorza] Weyssenhoffa.

W roku 1937 przesłałem Prof[esorzu] L[ouisu] de Broglie pracę dotyciącą mechaniki falowej układów punktów materialnych.

W roku 1939 wykonałem pracę o geometryzacji teorji mezotronu, której część miała być opublikowana jesienią b[yłego] r[oku]; pracę tę referowałem w listopadzie b[yłego] r[oku] na konwersatorjum fizyki teoretycznej Uniwersytetu Lwowskiego.

[1939 r.]