Архів Львівського національного університету ім. Івана Франка, заснований у 1894 році, є місцем зберігання та використання документів, що стосуються історії та функціонування Університету. Комплектування архіву адміністративними документами університету та факультетськими матеріалами з початків заснування було єдиним напрямком формування архівного комплексу. Його основу становлять накази ректора, особові справи студентів та працівників університету, документи факультетів та структурних підрозділів тривалого та постійного терміну зберігання.

З 2012 року Архів укомплектовується не лише організаційно-розпорядчою документацією, але також персональними документами та документальними колекціями. Діяльність сектору ініціативного комплектування [1] спрямована на збір документів – джерел до історії університету, їх фондування та створення довідкового апарату до них.

Серед усього масиву матеріалів, які стосуються історії університету, особливе місце відведене створенню фондів професорів університету, відомих діячів освіти, науки, культури, діяльність яких була пов’язана з цим навчальним закладом. Ці документи є оригінальним джерелом, пов’язаним з історією установи, адже часто матеріали із персональних збірок, особових фондів професорів висвітлюють історію кафедр та факультетів, яка не була відображена у планово-звітній документації структурних підрозділів. Не завжди всі інтелектуальні починання мають виявлення у звітах чи публікаціях. Заготовки до наукових праць, семінарів, заходів, конференцій мають таку ж вагу, як і звіт про їх проведення. А, можливо, навіть є важливішими, адже дозволяють в деталях вивчити процеси, які передували та супроводжували дану подію. Особливості наукової діяльності факультету можуть виявитись у листуванні, чернетках лекцій, підготовці доповідей професорів, проте, вони не завжди входять до офіційної документації. Якщо такі документи зберігаються в архівному підрозділі установи і до них є відповідний доступ, то вони становлять вагоме джерело до вивчення історії функціонування підрозділу, а навіть всього університету, адже відображають внутрішнє життя установи.

Важливою умовою функціонування професорських фондів в архівній установі є їхня доступність – не лише фізична (можливість працювати безпосередньо з документами), але й інтелектуальна, що забезпечується популяризацією документів, які містяться у збірках у формі досліджень, виставок, публікацій. Обов’язком архіву, який створив такий комплекс документів, є максимальне поширення інформації про дану ініціативу для можливості користування і проведення досліджень та зведення до мінімуму обставин, які обмежують доступ до них [2].

Восени 2012 року розпочалось формування Фонду Нонни Хомівни Копистянської – професора кафедри світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка, літературознавця, філолога, історика та теоретика літератури.

Окрім документів, прийнятих у межах діяльності сектору ініціативного комплектування, на зберіганні у фондах Архіву університету вже були наявні особові справи Копистянської як студента та працівника університету. Ці архівні справи є вагомою складовою персонального фонду професора. Сформовані відділом кадрів університету, відповідно, під час навчання та праці Нонни Копистянської, вони містять інформацію представлену у формі анкетних даних та офіційних документів університету. Типовими складовими таких особових справ є заяви, особові картки, накази про зарахування на навчання та працю, накази про присвоєння кваліфікації та наукових звань. Цінними документами в особових справах є власноручно написані автобіографії, які подавалися при вступі на навчання та разом із заявою з проханням прийняти на роботу. У справі Нонни Хомівни, як працівника університету наявні списки наукових праць, що свідчать про інтенсивну наукову та педагогічну діяльність професора [3].

Документи, які Нонна Хомівна власноручно передала на зберігання до Архіву ЛНУ 2012 року, становлять лише частину її приватної збірки, але вони суттєво доповнюють інформацію з особових справ. Нонна Хомівна, як науковець, розуміла важливість належного збереження та надання доступу до матеріалів своєї збірки, яку вона формувала протягом всього свого життя для наступників: науковців та дослідників, для яких її досвід та праця є неоціненними. На превеликий жаль, із смертю видатного науковця припинилась і праця щодо передання на зберігання документів.

Центральне місце серед документів персонального Фонду Н. Х. Копистянської, які прийнято до Архіву університету на зберігання, займають матеріали Міжнародного міждисциплінарного науково-методологічного об’єднання-семінару «Проблеми художнього часу, простору, ритму». Матеріали семінару, що були передані на архівне опрацювання та зберігання, були описані та укладені в опис за тематико-хронологічною ознакою [4]. Цей комплекс документів надасть досліднику, який вивчатиме історію функціонування семінару, детальну інформацію. Наприклад, «Оголошення про засідання науково-методологічного об’єднання – семінару «Проблеми художнього часу, простору, ритму» за період від 1999 по 2005 роки можуть послужити дослідникові для відтворення тематики засідань. Кожен документ містить перелік тем, інформацію про доповідачів, питання, які обговорювались на зустрічах.

Комплекс документів під спільним заголовком «Запрошення до співпраці» містить інформацію про науковців, що висловили бажання співпрацювати із семінаром. Документи подані у формі списку. Окрім того, серед списків науковців наявні звернення щодо видання покажчика.

Офіційні документи про наукове відрядження в Болгарію, запрошення до читання лекцій займають суміжне місце між персональними документами Н. Копистянської та документами щодо діяльності семінару. Важливими серед них є документи щодо підписання договорів про співпрацю між університетами в рамках діяльності семінару.

Комплекс документів «Матеріали роботи семінарів» містить документацію, що стосується організаційних та науково-методологічних питань роботи семінарів: бланки документів, постанови, резолюції учасників, зразки статей, загальну інформацію про науково-методологічну роботу семінару, перелік членів активу, матеріали з додатковою інформацією для учасників, переліки членів семінару, заповнені бланки персональної картки учасника семінару, списки праць із тематики семінару.

Об’ємним та інформативним комплексом фонду є «Персональні картки учасників семінару». Серед них зберігаються дані учасників семінару з Болгарії, Білорусії, Македонії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Словаччини, України, Франції, Хорватії, Чехії. У деяких, крім заповнення анкетних даних у персональній картці, учасники подавали в додатку свої Curriculum vitae та списки публікацій.

Персональні картки учасників семінару мають однотипну структуру: дев’ять пунктів анкетних запитань та контактну інформацію. Окрім даних про особу (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, місце праці, навчання, контактні дані, спеціальність і коло наукових зацікавлень), учасникам потрібно було подати друковані й рукописні праці, які стосуються проблематики семінару окремим списком. Три питання у цій анкеті стосувались участі в роботі семінару. Учасників запитували, в якій формі співпраці вони зацікавлені (варіанти на вибір): наукова і бібліографічна інформація, обговорення і рецензування робіт, допомога матеріалом. Окреме питання стосувалось технологічних можливостей та допомоги, яку може надати кожен з учасників семінару. Заповнюючи персональну картку, учасники семінару у відповідній графі висловлювали свої пропозицій щодо вдосконалення праці семінару та пропонували конкретні рішення.

Малочисельним у фонді є комплекс з матеріалами листування. Серед переданих до Архіву документів виявлено лише сім одиниць зберігання кореспонденції, що стосуються питань організації семінару.

Значну кількість інформації до історії виникнення та діяльності науково-методологічного об’єднання-семінару «Проблеми художнього часу, простору, ритму» можна почерпнути з комплексу документів під заголовком «Обґрунтування діяльності семінару». З документального комплексу переданого на зберігання, під час архівного описування, до цієї групи були віднесенні документи з поясненням потреби в діяльності та функціонування науково-дослідного осередку з теоретичним та методологічним спрямування у Львівському національному університеті ім. І. Франка, звіти про діяльність семінару, витяги з протоколів. Більшість документів цієї групи є чернетками з рукописними правками.

Інформацію про діяльність науково-методологічного об’єднання – семінару «Проблеми художнього часу, простору, ритму» можна почерпнути із звітів. У фонді зберігаються звіти за час від 2001 до 2003 року, а також звіти про відрядження та закордонні поїздки Н. Х. Копистянської, її індивідуальні звіти з наукової роботи та за окремі види роботи в межах організації заходів та діяльності семінару.

Важливим джерелом для дослідників історії функціонування семінару є протоколи засідань. Документи цього комплексу охоплюють період 1997–2001 років. Протоколи здебільшого рукописні, у двох примірниках наявні машинописні, які містять рукописні правки олівцем. Часто до відповідних протоколів прикріплені витяги з переліком «основних завдань семінару на найближчий час та розподіл обов’язків». В додатках до протоколів – списки праць. У протоколах відображені основні складові засідання семінарів (відкриття семінару керівником – Нонною Хомівною, повідомлення про діяльність семінару, результати співпраці учасників), організаційні питання, які порушувалися на зустрічах (час проведення семінару, формат спілкування учасників з-поза Львова, розподіл обов’язків учасників, повідомлення про нових членів активу, співпрацю із зарубіжними членами семінару), тематика доповідей учасників, обговорення та дискусії (основні зауваження та поради до доповідачів), результати діяльності семінару (підготовка матеріалів до словника термінів, складання бібліографії праць, що стосуються проблем часопростору). Завжди у тексті протоколів поданий перелік присутніх на семінарі, в окремих – додатково прикріплений список учасників на засіданні.

Матеріали протоколів дозволяють зауважити, що на початках становлення семінару важливим для Нонни Хомівни пунктом в організації його діяльності, було використання електронних ресурсів. Так, серед інших, на зустрічі від 29 січня 1998 р., розглядалось питання спілкування членів семінару, які перебувають не у Львові, в мережі Internet за допомогою електронної пошти [5]. У протоколі засідання від 27 березня 1998 року серед організаційних питань наявний пункт про сторінку в мережі Internet [6]. На семінарі 30 жовтня 1998 року була висловлена думка про спрямування діяльності семінару на розкриття тих можливостей, які відкриває мережа Internet та використання комп’ютерних технологій для філологічних наук [7]. Окремими пунктом на зустрічі 13 листопада 1998 року було питання необхідності контактів літературознавців на міжнародному рівні. Можливість розвитку такого напрямку вбачалася за допомогою Internet-мережі. На цьому ж семінарі розглядались питання підготовки та наповнення електронної бібліографічної бази, системи пошуку даних у ній, створення періодичного електронного журналу [8].

Серед звітів про наукову діяльність семінару вміщено також інформацію про наукові відрядження Н. Х. Копистянської до Болгарії, Словенії, Австрії, узагальнена інформація про стан реалізації основних напрямків діяльності семінару (наприклад про збір матеріалу до термінологічного словника).

Документи Фонду, які стосуються Міждисциплінарного об’єднання семінару «Проблеми художнього часу, простору, ритму» представлені здебільшого українською та російською мовами. Персональні картки учасників семінару, окрім вищевказаних мов, заповнені англійською, чеською, німецькою, польською, словацькою, французькою та хорватською мовами.

Станом на лютий 2014 року архівний опис укладений на 477 аркушів документів, що становлять три справи фонду Нонни Хомівни Копистянської, загальною кількістю 294 одиниць зберігання. Серед документів Фонду, які пройшли попереднє опрацювання та підлягають подальшому архівному описуванню, наявні установчі документи семінару, такі як прохання про сприяння у створенні бази для функціонування семінару до ректора університету, проект наказу ректора у справі відкриття Інституту філологічних досліджень (1998 р.), витяг з наказу. До матеріалів, які висвітлюють широку діяльність семінару можна віднести тексти програм співпраці та договори про співпрацю Міжнародного міждисциплінарного науково-методологічного об’єднання-семінару «Проблеми художнього часу, простору, ритму» з науковими структурами інших закладів в Україні та за її межами, інформацію про партнерів семінару, комплекс листування з партнерами та учасниками семінару з організаційних питань, списки активу семінару, перелік кандидатських дисертацій, захищених львівськими членами об’єднання-семінару.

Окрім вище вказаних документальних комплексів, на архівне зберігання було передано особисті документи та матеріали Нонни Хомівни Копистянської, що стосуються її наукової діяльності. В основному представлені рецензії на статті, тексти доповідей виголошених на семінарах та конференціях в Україні та закордоном, виписки з протоколів засідань кафедр на яких розглядались дослідження Нонни Хомівни, примірник автореферату докторської дисертації на тему «Жанрові модифікації в чеській літературі періоду становлення соціалістичного реалізму», примірники статей з електронних журналів [9], рецензії на біобібліографічний покажчик «Нонна Копистянська».

Опрацювання матеріалів Фонду, переданих до Архіву університету ще триває. Майбутні дослідники життя та наукової діяльності Нонни Хомівни можуть обмежитись матеріалами особових справ, які частково висвітлюють події біографії та сфери зацікавлень видатного педагога. Дослідити повноту діяльності та надзвичайно великий вклад у наукову спадщину професора можливо лише в комплексі з документами приватної збірки, сформованими у Фонді Нонни Хомівни Копистянської.

[1] Офіційний сайт Архіву Львівського національного університету імені Івана Франка. Сектор ініціативного комплектування.

[2] Рундел У. Персональні документи університетських архівів.

[3] Архів ЛНУ ім. І. Франка. – Ф. Р-119, оп.1 о/с, спр. 6995; Ф. Р-119, оп. 1 о/сс, «С», спр. 158.

[4] Основні рубрики опису: «Оголошення про проведення семінару, читань» – 12 од. зб., (1999–2005 рр.), «Запрошення до співпраці» – 19 од. зб., (2001–2002 рр.), «Загальна інформація про семінар» – 13 од. зб., (1995 р.), «Матеріали конференції» – 12 од. зб., (1997–2003 рр.), «Списки учасників семінару» – 3 од. зб., «Списки присутніх на семінарах» – 18 од. зб., (1997–2005 рр.), «Персональні картки учасників семінару» – 146 од. зб. (1998–2005 рр.), «Листування» – 7 од. зб., (1998–2006 рр.), «Обгрунтування діяльності» – 8 од. зб., «Рецензії» – 8 од. зб., «Протоколи засідань семінару» – 34 од. зб., (1997–2001 рр.), «Звіти про діяльність семінару» – 14 од. зб., (2001–2003 рр.)

[5] Архів ЛНУ ім. І. Франка, Фонд Н. Х. Копистянської, оп. «Матеріали семінару «Проблеми художнього часу, простору, ритму»» , спр. № 3, арк. 50.

[6] Там само, арк. 54.

[7] Там само, арк. 63.

[8] Там само, арк. 67-68.

[9] Про ці статті згадує у своїй праці Маргарита Кривенко: Кривенко М. Літературознавець-славіст Нонна Копистянська // Проблеми слов’янознавства. – 1999. – Вип. 50. – С. 260–261.

Опубліковано: Діалогічні обертони: науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка; наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Л., 2014. – С. 405- 410 – (Серія «Літературознавчі обрії»; Вип. 19).