КЕРІВНИК АРХІВУ

Публікації:

1. Герун В. Іван Наумович та товариство “Просвіта”: дискусії над просвітницьким проектом в Галичині (1868–1874) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 46. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 89–115.

2. Герун В. Між Римом та Петербургом: Іван Наумович та церковно-релігійне питання у Галичині (1884-1885 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. – Вип. 12. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 237-253.

3. Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1850-х – на початку 1860-х років // Схід, № 7 (114), листопад-грудень 2011, С. 94-99.

4. Герун В. І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870-поч.1880-их рр.) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 99-102.

5. Герун В. “Просвітництво Русі”: культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1870-их – на початку 1880-их рр. // Тези доповіді на історико-бібліогафічному семінарі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

6. Герун В. Галицька політика та “руський сепаратизм”: громадсько-політична діяльність Івана Наумовича у 1860-ті рр. // Гілея. Збірник наукових праць – Вип. 60. – Київ, 2012. – С. 27-34.

7. Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у Російській імперії у 1880-их рр. // Схід, № 2 (116), березень-квітень 2012, С. 90-95.

8. Герун В. Іван Наумович та галицькі євреї // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 607-609. – Чернівці: Чернівецький національний університет. – С. 29-35.

9. Герун В. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича (1826-1891 рр.): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 21 с.

СЕКТОР КОРИСТУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ

Хланта Галина Михайлівна
діловод Архіву

Студентка історичного факультету спеціалізації “Світова історія: минуле та виклики сучасності”  Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові зацікавлення: історія релігії.

e-mail: Halyna.Khlanta@lnu.edu.ua

Facebook

Instagram

 

Публікації:

1. Хланта Г. Реакція Риму на 28-е правило IV Вселенського собору / Галина Хланта. // Збірник матеріалів студентсько-аспірантської наукової конференції. – Львів, 2017. – С. 84–87.

2. Хланта Г. Римська кафедра: від заснування до кінця V ст. / Галина Хланта. // Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. –2018. – С. 122–125.

3. Хланта Г. “Енотікон” – послання для об’єдання чи нове розділення? / Галина Хланта. // Збірник матеріалів наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю. – 2018. – С. 76-78.

 

 

 

 

Голуб Софія Степанівна
архіваріус Архіву

Маґістр історії. Закінчила історичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю “Європейські студії та американістика”  історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові зацікавлення: латинська музична палеографія, історія Львівського університету ХХ ст.

E-mail: holub.sophie@gmail.com

Facebook

 

 

 

 

 

СЕКТОР ФОРМУВАННЯ АРХІВНИХ ФОНДІВ

 

Воловецька Павлина Юріївна
архіваріус Архіву

Маґістр архівознавства. Закінчила історичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю “Архівознавство”

Наукові зацікавлення: історія та теорія архівної справи, історія Львова

E-mail: volovetska@gmail.com

 

 

 

Публікації:

Воловецька П. Фонд професора Нонни Копистянської в архіві Львівського національного університету імені Івана Франка. – Діалогічні обертони: науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка; наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Л., 2014. – С.405-410  – (Серія “Літературознавчі обрії”; Вип. 19).

 

 

 

 

 


Демчук Марк Васильович
архіваріус Архіву

Бакалавр історії, студент магістерської програми “Європейські студії та американістика”  історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові зацікавлення: римське право за Дігестами Юстиніана І, історія Австрії за часів Габсбургів.

E-mail: markdemchuk98@gmail.com

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР ІНІЦІАТИВНОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ

 

adxxwbmgce0

Парцей Юлія Володимирівна
архіваріус Архіву

Студентка історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові зацікавлення: гендерна історія, історія становлення педагогічної освіти в Україні, генеалогія.

E-mail: ulia.partsey12@gmail.com

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adxxwbmgce0
Савчук Анна Юріївна
архіваріус Архіву

Студентка історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові зацікавлення: історія міжвоєнного періоду, радянська дитяча та підліткова преса, гендерна історія.

E-mail: savchuk.anna.00@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adxxwbmgce0

Молодецька Марія Русланівна
архіваріус Архіву

Бакалавр історії, студентка  факультету культури і мистецтв спеціальності “інформаційна, бібліотечна та архівна справа” Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові зацікавлення: латинська музична палеографія, історія Львівського університету другої половини ХХ ст, теорія і методика архівознавства.

E-mail: mari.molodetska@gmail.com

Facebook

Instagram

 

Публікації: 

Молодецька М. Кодикологічний та палеографічний аналіз фрагментів рукописів музики Григоріанського хоралу (на матеріалах Центрального державного історичного архіву, м. Львів) / Марія Молодецька. // Збірник матеріалів наукового семінару Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами. – 2018. – С. 38-41.