Candidate of historical sciences (Ph.D).

He graduated from Historical Faculty of Ivan Franko National University in Lviv in 2008; post-graduate student of Ancient History of Ukraine and Archival Studies Department in 2008-2011. (topic of thesis – “Socio-political, cultural and educational activities of Ivan Naumovych 1826-1891).”); Assistant teacher at the Ancient History of Ukraine and Archival Studies Department since 2011. In 2012 he defended his thesis.

Research interests: cultural, educational and national movements in Halychyna in the late nineteenth century. History of Lviv University, biographical studies, archival work and archival science in the twentieth century.

e-mail: vasyl.gerun@gmail.com
skype: vasylgerun

Publications:

  1. Герун В. Іван Наумович та товариство “Просвіта”: дискусії над просвітницьким проектом в Галичині (1868–1874) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 46. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 89–115.
  2. Герун В. Між Римом та Петербургом: Іван Наумович та церковно-релігійне питання у Галичині (1884-1885 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. – Вип. 12. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 237-253.
  3. Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1850-х – на початку 1860-х років // Схід, № 7 (114), листопад-грудень 2011, С. 94-99.
  4. Герун В. І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870-поч.1880-их рр.) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 99-102.
  5. Герун В. “Просвітництво Русі”: культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1870-их – на початку 1880-их рр. // Тези доповіді на історико-бібліогафічному семінарі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка
  6. Герун В. Галицька політика та “руський сепаратизм”: громадсько-політична діяльність Івана Наумовича у 1860-ті рр. // Гілея. Збірник наукових праць – Вип. 60. – Київ, 2012. – С. 27-34.
  7. Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у Російській імперії у 1880-их рр. // Схід, № 2 (116), березень-квітень 2012, С. 90-95.
  8. Герун В. Іван Наумович та галицькі євреї // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 607-609. – Чернівці: Чернівецький національний університет. – С. 29-35.

9. Герун В. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича (1826-1891 рр.): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 21 с.